Kategori:

Kanada hükümet sistemi, hem Britanya hem de Amerikan hükümet modellerinden esinlenerek farklı bir yapıdan oluşmaktadır. Kanada, ABD gibi, yürütme ve yasama organları arasında bir kontrol ve denge sistemi kullanmasına rağmen, yürütme organı ise tıpkı Büyük Britanya’da olduğu gibi İngiliz Kraliçesi 2. Elizabeth’e bağlıdır. Hem demokratik hem de parlamento modellerini içeren Kanada hükümeti yapısı, anayasal monarşi ile yönetilen, 1867’de Konfederasyon Yasası ile kurulan bir federasyon olarak tanımlanabilir. 

Kanada’nın yürütme organının başı, yasama ve yargı organları üzerindeki yetkileri elinde bulunduran İngiltere kralı veya kraliçesidir ve onun konumu fahri olarak görülmektedir. Coğrafi olarak birbirlerinden oldukça uzak oldukları için, Ottawa’da Kraliçe’nin atadığı bir vali bulunmaktadır. Kanadalı genel vali, federal Kanada hükümetinin başı olan başbakanı atamaktadır. Başbakan, Avam Kamarası’nda çoğunluğa sahip olan partiden seçilmekte, ancak hiçbir partinin çoğunluğu yoksa genellikle en çok üyeye sahip olan partiden atama gerçekleştirilmektedir. Normalde başbakan görevden alınamamasına rağmen, Avam Kamarası, başbakan ve kabinesinin istifasına yol açacak, hükümete güvenilmediğini ifade eden bir eylemde bulunabilir. 

Kanada hükümetinin parlamentosu, Senato ve Avam Kamarasından meydana gelmektedir. Senato üyeleri başbakanın tavsiyesi ile vali tarafından seçilen 102 senatörden oluşmaktadır. Avam Kamarası ise her 5 yılda bir, nüfus oranına göre demokratik seçim prosedürleri ile seçilen 264 milletvekilinden meydana gelmektedir. Teoride her iki kol da kabaca iktidarda eşit olmakla birlikte, Avam Kamarası genellikle Kanada Hükümeti’nde daha güçlüdür. 

Kanada’nın federal yargı sistemi, genel olarak, tüm ceza kanunlarını idare etmenin yanı sıra genel vali tarafından atanan bir Yüksek Mahkeme’yi de idare etmektedir. Medeni kanun, Fransız yasalarının takip edildiği Quebec eyaleti hariç, İngiliz hukuk ilkelerine dayanmaktadır. Yargıtay dokuz yargıçtan oluşmakta ve bir davanın alt mahkemeler tarafından yeterince hızlı tamamlanamadığı durumlarda “son başvuru” mahkeme sistemi kullanılmaktadır. 

Kanada hükümetinin anayasası 1867’de İngiliz parlamentosu kanunu olarak kurulmuştur. 1982 yılında, İngiltere’nin hâlâ yürütme yetkisini elinde bulundurmasına rağmen, anayasa, Kanada’ya İngiltere’den siyasi bağımsızlık verecek şekilde değiştirilmiştir. Buna ek olarak, 1982 tarihindeki değişiklik, Amerikan anayasasını başlatan on parçalı Haklar Bildirgesi’ne benzer şekilde, vatandaşlar için siyasi hak ve özgürlüklerin ana hatlarını içermiştir.

Benzer Yazılar

Kurtarıcı İsa Heykeli Nedir?

Kültürel Hegemonya Nedir?

Japonya’nın Kısa Tarihi Nedir?

Khoikoiler Kimdir?

İsrail’deki En Büyük Siyasi Partiler Hangileridir?

La Llorona Nedir?